Ramadan del 9!!!

Är det bara muslimer som fastar?

 

Fastan har funnits i de flesta religioner

På svenska betyder ”fasta” enligt Norstedts Ord ”fullständig avhållsamhet från förtäring av föda”. Detta är en praxis som återfinns i de flesta stora världsreligioner. Bland hinduer kallas fastan på sanskrit för upavāsa. Fromma hinduer fastar vid speciella tillfällen som ett tecken på respekt för deras personliga gudar eller som botgöring. Många indianer fastar regelbundet eller vid speciella tillfällen som vid högtider. Under dessa dagar äter de inte alls eller äter de bara frukt eller enkel mat.1För judar är dagen yom kippur (”försoningsdagen”) den sista av de tio ångerdagarna i månaden tishri. Denna dag är det förbjudet att äta, dricka, tvätta, bära läder eller ha sexuella relationer. Dessutom förbjuds arbete på samma sätt som under sabbaten.2Enligt Toran fastade även Moses (över honom vare Guds frid):

Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka.3

För kristna katoliker är påsk den stora fastehögtiden då Jesus (över honom vare Guds frid) sägs ha fastat fyrtio dagar. Under det fjärde århundradet fastade man sex veckor före påsk eller före den stilla veckan. Men under det sjunde århundradet fastade man istället fyrtio dagar.4

I det Nya Testamentet kan vi läsa att Jesus (över honom vare Guds frid) fastade på samma sätt som Moses:

Under fyrtio dagar och fyrtio nätter åt han ingenting, och han blev till slut hungrig.5

Utifrån denna kontext säger Gud i Koranen:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er — kanske skall ni frukta Gud.6

Även om fastan i de flesta religioner är en försoningsrit har fastan i islam som främsta syfte att föra den troende närmare Gud, såsom i den ovan nämnda versen. Då medvetande om Gud är en förutsättning för rättfärdighet är betoningen på fastan stor i islam. Det är alltså inte förvånande att när profeten Muhammed (över honom vare Guds frid och välsignelser) fick frågan: ”Vilken är den bästa handlingen?” svarade: ”Fastan, för det finns inget som den.7

Det finns lika många nivåer av fasta som det finns nivåer av att vara människa. En korrekt utförd fasta bör omfatta alla dimensioner av mänsklig existens för att ha den gudomligt avsedda effekten.

 

(Info ifrån: http://islam.se/islams-fem-pelare/fastan)

Ramadan del 8!!!

 
 
Vad är laylat al-Qadr (allmaktens natt) för något?

 

Svar:
بسم الله الرحمن الرحيم

I Allāhs, den mest Nåderikes, den mest Barmhärtiges namn.

Assalāmu 'alaykum wa ramatullāhi wa barakātuhu 

Laylat al-Qadr är en av de mäktigaste nätterna som äger rum under en av de ojämna nätterna av de 10 sista dagarna under ramadān. Denna natt hittar man mest troligast under en av följande nätter: 21:a, 23:e, 25:e, 27:e eller 29:e [fi: enligt muslimsk kalender; månkalender.].

I den heliga Koranen nämner Allāh Ta'ālā om denna natt:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

"SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder, Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!" (Sūratul Qadr, Djuz 30)

 عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان. (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

Ummul mu'minīn (de troendes moder) 'Āishah, radi Allāhu 'anha (må Allāh vara nöjd med henne),  rapporterar: Rasūlullāh (Allāhs Sändebud), sall Allahu 'alayhi wa sallam (må Allāhs frid och välsignelser vara över honom), sade: "Sök efter allmaktens natt under de ojämna nätterna bland de tio sista nätterna i ramadān." (Bukhārī, sid. 157, #2017, Darus Salām)

Och Allāh Ta'ālā vet bäst

Muftī Luqman Hansrot

 

(info ifrån http://fragaimamen.se/vad-ar-laylat-al-qadr-allmaktens-natt/)

(svaret på frågan är Mufti Luqman Hansrot´s egna ord)

Ramadan del 7!!!

 
Vad är Tarawih bön?
 

Tarawih är en islamistisk sunnabön som utförs under ramadan och utförs främst av sunnimuslimer.

Enligt en hadith, en läroberättelse om Muhammad, ska Muhammed ha betraktat tarawih bönen som ett sätt att få syndernas förlåtelse. Han ska ha sagt:

Den som utför tarawih bönen på natten under Ramadan med fullständig tro och hängivenhet kommer att ha alla sina tidigare synder förlåtna av Allah.
— (Bukhari, Muslim)

Historisk anses den andre kalifen Umar ibn al-Khattab ha infört en mer systematisk tarawih som byggde på en praxis som Muhammad hade. Sedan dess har bönen varit en viktig bit i sunnimuslimsk andlighet.

I samband med tarawih reciteras en del av Koranen. Koranen har 114 suror, kapitel, men kan även delas upp i trettio delar. En sådan del reciteras varje kväll under ramadan i samband med tarawihbönen.

 

(Info ifrån: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tarawih)