Eid Mubarak!!!

 
 
I dag inledes Eid al-fitr och jag önskar er Eid Mubarak!!!
 
 
 
Denna högtid firas in med massa god mat.
 
 
och en masa annat söt och gott.
 
 
Men vad är Eid ul-fitr?
 

Eid ul-fitr

Under slutet av fastemånaden ramadan firas eid ul-fitr som är den andra av de båda högtiderna i den islamiska kalendern. På arabiska betyder eid något som återvänder och upprepas vid en viss tid. Ordet eid har emellertid med tiden kommit att avse en fest. Ordet fitr är roten till ordet iftar (att bryta fastan) och betecknar slutet på fastemånaden. Det vore fel att anta att muslimer firar att de inte längre behöver fasta, då den som fastat i själva verket är ledsen över att ramadan är över. Vad muslimer firar är att Gud har tillåtit dem att delta i och slutföra fastemånaden och hänge sig åt andlig reflektion. Muslimer firar att Gud i Hans oändliga barmhärtighet och visdom kan acceptera deras gärningar och belöna dem.

…Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.4

En eid (eller fest) utförs inte på det sätt som de flesta kanske tror. Efter den föregående nattens observation av månen, vilket indikerar att ramadan är över, vaknar muslimer för gryningsbönen och början på en mycket speciell dag. I de tidiga morgontimmarna förbereder sig de som har fastat inför den speciella eidbönen. Det har blivit till sed att ta på nya kläder för att fira eid då ”Gud är vacker och Han älskar det som är vackert.”5 Det är vidare en handling av dyrkan att äta några dadlar före bönen för att betona att fastemånaden är över. Därtill är det förbjudet att fasta på eiddagen eftersom det är en dag av firande och åminnelse av Gud.

Det är brukligt att äta några dadlar till frukost före eidbönen som ett tecken på att man inte fastar.

Eidbönen hålls utomhus på en stor öppen plats. I dåligt väder, eller på grund av brist på lämpliga arrangemang, förrättas den ibland även i moskéerna. Då de som skall delta i bönen samlas på böneplatsen utbyts gratulationer som ”eid Mubārak” samt böner för varandra som ”må Allah acceptera våra handlingar”. Barn hoppas på gåvor och de äldre reflekterar över vilken inverkan ramadan har haft på dem. Eidbönen skiljer sig något från de vanliga bönerna och även om den inte är obligatorisk är det starkt rekommenderat att delta. I bönen står de bedjande skuldra mot skuldra och tackar Gud, inte bara för glädjen över ramadan, utan också för de otaliga välsignelser Han skänker oss varje dag.
 
Före bönen inleds skall en viss summa – zakāt al-fitr – ha skänkts till fattiga. Varje vuxen muslim som har ekonomisk möjlighet förväntas ge en liten mängd som ungefär motsvarar 70 kr från vilka livsmedel köps och distribueras till fattiga.
 
Vid slutet av bönen upplöses församlingen för att återvända hem eller fira på annat sätt. Muslimer försöker efterlikna profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) vägledning genom att färdas till platsen för eidbönen via olika vägar. Detta och det faktum att bönen hålls på en öppen plats manifesterar på ett tydligt sätt islam och hur muslimer tackar Gud. Den faktiska eiddagen är bara en dag, men i många muslimska länder kan företag och kontor hållas stängda i upp till en vecka.

(Eid i Pakistan <3)
 
( båda bilderna är från heliga Mecca <3 )
 
 

(info: http://islam.se/islams-fem-pelare/hogtider)

Ramadan del 9!!!

Är det bara muslimer som fastar?

 

Fastan har funnits i de flesta religioner

På svenska betyder ”fasta” enligt Norstedts Ord ”fullständig avhållsamhet från förtäring av föda”. Detta är en praxis som återfinns i de flesta stora världsreligioner. Bland hinduer kallas fastan på sanskrit för upavāsa. Fromma hinduer fastar vid speciella tillfällen som ett tecken på respekt för deras personliga gudar eller som botgöring. Många indianer fastar regelbundet eller vid speciella tillfällen som vid högtider. Under dessa dagar äter de inte alls eller äter de bara frukt eller enkel mat.1För judar är dagen yom kippur (”försoningsdagen”) den sista av de tio ångerdagarna i månaden tishri. Denna dag är det förbjudet att äta, dricka, tvätta, bära läder eller ha sexuella relationer. Dessutom förbjuds arbete på samma sätt som under sabbaten.2Enligt Toran fastade även Moses (över honom vare Guds frid):

Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka.3

För kristna katoliker är påsk den stora fastehögtiden då Jesus (över honom vare Guds frid) sägs ha fastat fyrtio dagar. Under det fjärde århundradet fastade man sex veckor före påsk eller före den stilla veckan. Men under det sjunde århundradet fastade man istället fyrtio dagar.4

I det Nya Testamentet kan vi läsa att Jesus (över honom vare Guds frid) fastade på samma sätt som Moses:

Under fyrtio dagar och fyrtio nätter åt han ingenting, och han blev till slut hungrig.5

Utifrån denna kontext säger Gud i Koranen:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er — kanske skall ni frukta Gud.6

Även om fastan i de flesta religioner är en försoningsrit har fastan i islam som främsta syfte att föra den troende närmare Gud, såsom i den ovan nämnda versen. Då medvetande om Gud är en förutsättning för rättfärdighet är betoningen på fastan stor i islam. Det är alltså inte förvånande att när profeten Muhammed (över honom vare Guds frid och välsignelser) fick frågan: ”Vilken är den bästa handlingen?” svarade: ”Fastan, för det finns inget som den.7

Det finns lika många nivåer av fasta som det finns nivåer av att vara människa. En korrekt utförd fasta bör omfatta alla dimensioner av mänsklig existens för att ha den gudomligt avsedda effekten.

 

(Info ifrån: http://islam.se/islams-fem-pelare/fastan)

Ramadan del 8!!!

 
 
Vad är laylat al-Qadr (allmaktens natt) för något?

 

Svar:
بسم الله الرحمن الرحيم

I Allāhs, den mest Nåderikes, den mest Barmhärtiges namn.

Assalāmu 'alaykum wa ramatullāhi wa barakātuhu 

Laylat al-Qadr är en av de mäktigaste nätterna som äger rum under en av de ojämna nätterna av de 10 sista dagarna under ramadān. Denna natt hittar man mest troligast under en av följande nätter: 21:a, 23:e, 25:e, 27:e eller 29:e [fi: enligt muslimsk kalender; månkalender.].

I den heliga Koranen nämner Allāh Ta'ālā om denna natt:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

"SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder, Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!" (Sūratul Qadr, Djuz 30)

 عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان. (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 

Ummul mu'minīn (de troendes moder) 'Āishah, radi Allāhu 'anha (må Allāh vara nöjd med henne),  rapporterar: Rasūlullāh (Allāhs Sändebud), sall Allahu 'alayhi wa sallam (må Allāhs frid och välsignelser vara över honom), sade: "Sök efter allmaktens natt under de ojämna nätterna bland de tio sista nätterna i ramadān." (Bukhārī, sid. 157, #2017, Darus Salām)

Och Allāh Ta'ālā vet bäst

Muftī Luqman Hansrot

 

(info ifrån http://fragaimamen.se/vad-ar-laylat-al-qadr-allmaktens-natt/)

(svaret på frågan är Mufti Luqman Hansrot´s egna ord)